You are here

هشت مارس "روز جهانی زن" را گرامی می داریم

فراخوان

به مناسبت روز جهانی زن

رهایی زن معیار رهایی جامعه است

ما زنان 8 مارس برمن در نظر داریم به مناسبت روز جهانی زن آکسیونی اعتراضی،با شعار:
نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم،
در حمایت از مبارزات و قهرمانی های زنان ایران در دهه های گذشته و ماههای اخیر برگزار کنیم.

از تمامی انسانهای برابری طلب و آزادی خواه که علیه:
ستم جنسی،
نابرابری حقوق بین زن و مرد،
زندان، شکنجه و تجاوز، مبارزه میکنند
دعوت می کنیم،تا ما را با حضور خود در این آکسیون یاری رسانند.

تاریخ: 2010 -03-08
ساعت: 15.00 تا 17.00
Bremen Marktplatz محل :

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) – واحد برمن

www.8mars.com
8mars.br@gmail.com

حمایت کنندگان :
Karawane für die Rechte der Fluchtlinge und Migrantinnen
The Voice Refugee Forum

هشت مارس "روز جهانی زن" را گرامی می داریم

هشت مارس 2010 را در شرایطی برگزار می کنیم که همچنان خیل عظیمی از زنان در سراسر دنیا از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند. شنیدن فریاد رسای اعتراض زنان درهر گوشه از جهان، اما!

نشان ازبیداری آنان و بیزاری شان از نظم کنونی دارد.

بی د لیل نیست که زنان ایرانی که در سه دهه اخیر، بیش از پیش متحمل خشونت، تحقیر، اهانت و تبعیضات جنسیتی شده اند، درتمام این دوران درعرصه های مختلف خانگی واجتماعی جسورانه ترازهمیشه جنگیده اند.
حضور پررنگ و چشمگیر زنان در اعتراضات خیابانی ماههای اخیر در ایران و طرح شعارهای ساختارشکنانۀ آنان پایه های قدرت کلیۀ جناحهای درون حکومت را براستی به لرزه درآورده است.
مبارزات ماههای اخیر ایران در دو عرصۀ کاملا متفاوت به پیش می رود.

:

یکی از دو عرصه، عرصۀ جنگ قدرت بین جناحهای اصلاح طلب و اصولگرای حکومتی است. هر کدام از دو جناح برای جلب پشتیبانی و تقویت صفوف خود، مدعی قائل بودن " ارج و منزلت بالا برای زنان " هستند. ولی در هیچیک ازبرنامه های انتخاباتی وبیانیه های بعدی آنان نشانی از دستیابی زنان به خواسته های اساسی شان مثل : جدایی دین از حکومت، برابری کامل زن و مرد، لغوحجاب اجباری و ... .دیده نمی شود.
بهشت موعودی که رهبران اصلاح طلب ، در بیانیه هایشان وعده می دهند، حفظ " جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر " و " اجرای کامل و بدون نقص قانون اساسی جمهوری اسلامی" است. قانونی که بر اساس قوانین ارتجاعی اسلام نوشته شده و سعی در فرودست نگاه داشتن زنان دارد.
عرصه دیگر مبارزه، مبارزۀ بحق زنان، دانشجویان، کارگران، اقلیتهای ملی و مذهبی و سایر اقشار تحت ستم با عاملان ستم، یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی است. مبارزه برای حق آزادی پوشش، حق طلاق، حق حضانت کودکان. مبارزه برای دستیابی به جامعه ای عاری ازهر گونه ستم جنسی، نژادی، طبقاتی و ....
از همه زنان و مردان آزادیخواه دعوت می کنیم در روز هشت مارس " روز جهانی زن " با هم به خیابان برویم و حمایت و همبستگی نیروهای مترقی و آزادیخواه را به مبارزات قهرمانانۀ زنان ایران جلب کنیم.
زمان و مکان گردهم آیی، متعاقبا در فراخوان جداگانه به اطلاع خواهد رسید.
سازمان زنان هشت مارس ( ایران ــ افغانستان ) واحد برمن

www.8mars.com 8mars.br@gmail.com

Language: 
Campaign: 
Local group: