You are here

شهر نورنبرگ اولین اطلاعیه مطبوعاتی پناهجویان متحصن در

145 روز پیش اعتصاب پناهجویان بر علیه قوانین غیرانسانی
پناهندگی آلمان در ورتسبورگ آغاز شد. از آنجا به شهرهای دیگر منتشر شد و
امروز شاهد چادر های اعتراضی در شهرهای آوب، دوسلدورف، پاساو، رگنزبورگ،
ورتسبورگ برلین و در نهایت در شهر نورنبرگ هستیم.
درساعت 12 روز جمعه (10.08.2012) گروهی از پناهجویان در تحصن
خود را در هال پلاتز شهر نورنبرگ آغاز خواهند کرد. این راهی است که ما می
خواهیم از طریق با مردم ارتباط داشته باشیم تا آنها را از شرایط مشکل خود
آگاه کنیم و با آنها سخن بگوییم.
09.08.2012 پناهجویان متحصن در نورنبرگ
تماس:
وبلاگ : strikenuernberg.wordpress.com
Language: 
Local group: