You are here

گزارش کوتاه از تور2007 کاروان

تور 2007 کاروان در خدمت پناهندگان و مهاجرین پرچمی فوق العاده را در صفوف نخست خود حمل میکرد: عکس اوری جالو. اوری جالو ساعتی پس از دستگیری با صورتی که از دو ناحیه شکسته بود در میان شعله های آتش در سلولی از زندان پلیس دسائو سوخت. پلیس بیشرمانه مدعی است اوری جالوئی که دستها و پاهایش درون دستبند قرار داشت خودش خود را به آتش کشیده است!!! حکایت اوری جالو از بسیاری جهات بیان فشرده آن چیزیست که در آلمان و دیگر کشورهای غربی بر پناهندگان میگذرد. یکبار دیگر بعداز دیدار از هایم های پناهندگی بسیار و صحبت با پناهندگان، بازمتوجه شدیم هیچکس از روی میل اینجا نیآمده است. همه از دست یک زندگی وحشیانه در وطن شان فرار کرده اند. از کشورهائی گریخته اند که بدست رژیم های نوکر قدرت های بزرگ اداره می شوند. رژیم هائی که با تمام قدرت پلیسی و نظامی شان اساسأ برای حفظ منافع قدرت های بزرگ سرمایه داری روزگار را برای مردم جهان سوم تیره وتار کرده اند. و اینجا پناهندگان علیرغم انتظارشان به نقاطی پرت و دور افتاده فرستاده شده اند تا تحت شرایط انزوا،راسیسم، طرد اجتماعی و استثمار عریان زندگی کنند. از هر کمپی که بیرون می آمدیم علیرغم قانون منع ترک محدوده اقامت، چندین نفر به نشانه خشم و اعتراض پناهندگان ما را تا چند شهر بعدی همراهی میکردند. فقط در بورن کسی نتوانست با ما بیاید. بورن زندان پناهندگان اخراجی است. جائیکه پناهنده بایستی حداقل 9 ماه در آن مانده و مانند برده برای شرکت هائی از قبیل ئی که آ کالا تولید بکند. حتی در اینجا فریاد آزادیخواهی پناهندگان با جان ما عجین شد تا باقی روزهای سفر الهامبخش مبارزات ما باشد. تور ما سفری تدارکاتی برای پیوستن به مبارزات اعتراضی علیه جی8 در روستوک بود. ما خود را سازماندهی کرده بودیم تا بعنوان اسناد زنده خصلت جنایتکارانه قدرت های جی8 در روستوک حاضر شویم. صرف حضور ما در روستوک سندی گویا علیه ادعاهای قلابی این قدرت ها در زمینه دمکراسی و آزادی بود. ما به روستوک رفتیم تا در عین حال به مردمی که معتقد هستند جهانی دیگر ممکن است بپیوندیم. برای ما جهانی بدون سرمایه داری جهانی دلخواه و شایسته زیستن است. در واقع درون کمپ های مختلف واقع در روستوک که برای مبارزه علیه جی8 بر پا شده بودند نشانه های چنان جهانی را میشد بعینه دید و لمس کرد. در روستوک ما نیز مثل دیگران دلایل زیادی برای نفرت از جی8 داشتیم: نفرت از آنها بخاطر جنگ های استعمارگرانه و غارت کشورها و فوق استثمار مردم جهان سوم، نفرت از آنها بخاطر رژیم های دست نشانده ای که بوجود آورده و آنقدر شدید حمایت میکنند تا مردم را سرکوب کرده و منافع آنها را حفظ کنند. نفرت از آنها بخاطر آنکه شدیدأ سعی میکنند چنین نشان دهند که گویا باندهای فناتیک مذهبی از قبیل جمهوری اسلامی و القاعده وفلان آیت الله سمبل مقاومت هستند. این دروغی بی شرمانه است...ما می گوئیم نه، این مرتجعین تنها بخاطر ضد زن بودنشان دشمن مردم هستند ـــــ اکثر مردم ما علیه این مرتجعین هستند ــــــ و ما اجازه نمی دهیم این دایناسورها تحت اسم ما و به بهانه مقاومت به اعمال جنایتکارانه خود ادامه بدهند. برای ما پناهندگان وحدت انترناسیونالیستی داشتن با مردم غرب و کلأجهان یعنی مبارزه علیه رژیم ها ی ارتجاعی در کشورهای خود که شامل امپریالیست های حاکم بر کشورهایمان نیز میشود، یا در واقع مبارزه برای سرنگونی دولت طبقات مرتجعی که بر ما حاکم هستند و حمایت از همین گونه مبارزه در سراسر جهان.....اگر برای شما مبارزه برای سرنگونی رژیم های مرتجع تان امری برحق است، همانطور نیز برای ما مبارزه برای سرنگونی رژیم های مرتجع مان برحق است و فقط باین ترتیب است که میتوانیم همراه یکدیگر فریاد بزنیم : زنده باد وحدت انترناسیونالیستی.

Language: