You are here

خشامد گوی به پناهندهگان و نه به نژادپرستی وسیاسته مخالفت با پناهندگان ها

خشامد گوی به پناهندهگان و نه به نژادپرستی وسیاسته مخالفت با پناهندگان ها

دلت آلمان روز ۳ اکتبر را تهاده انوینه مرزها را پشت سر بگذریم. فرو پاشی دیوار برلین را جشن میگیرد<.
در همین زمان در اروپا دیوارهای بلاندی در مقابل پناهجویانی که از جنگ و شکانجه و فلاکت
فرار می کنند کشیده میشود.

اُمیده هزاران انسان برای داشتن یک وظن که در انجبتوانند زندگی مناسب با هرمت انسانی در انجی زندگی کنند نابود میشوند. ما خواستاره کشتی ها به جای فرنتکس هستیم، اقیانوس ها ماله همه میباشد.
انسانها به دلایله مختلف فرار میکنند، جنگ، شکنجهه، فشار، فقر و خرابیه مهیت زیست. بیشتر دلایل فرار و ریشه ان در اروپا میباشد. فوروش اسله از برمن یکی از دلایل اسلی است. ما خاهان مبارزه با ریشه فرار میباشیم.تداد کمی میتوانند به کشورهای بیایند که در انجا زندگی ارامی را به سر ببرند. باندهای نژاد پرست این انسانهای زجر دیده را مورد تهاجم قرار میدهند. خانه پناهندگان را به اتش میکشند و با جملها نژاد پرستانه مورد توهین قرار میدهند. ما خاستر مبارزه با نژاد پرستان و ترریستها راست گرا هستیم. در هالی که مرکل طهبت از گشایش در به روی پناهندگان میکند دولت او در هال مهدود کردنه هق پناهندگی و هق اقامت میباشد. هزاران هزار انسان پس از ان از مزایای پزشکی و اجتمای مهروم خاهند شد. تقسیم کردن پناهجویان به پناهجوین خوب و بد، ندادن امکانات کافی به انها و بیرون راندن انها به کشورهای به استلا امن وظیت انها را به شدت بتر میکند. بخوسوس رما و سینتی که در کشورها خدشان از تمام مزایاقوی اجتمای و هوقوق انسانی مهروم میباشند. ما خستار هوقوق مساوی برای همه میباشیم و خاستاره پایان دادن به مهدود کردن هق پناهندگی.

مسئولین سیاسی شهر برم امدن پناهجویان را در چادرها اسکان میدهد تا فشار را بر پناهجویان بیشتر کند. در هالی که خانها و امکانات بسیاری مجود میباشد.

سنای شهر برم هتا این شرایط را در زمستان هم در پیش دارد. شرایط پناهجویان نوجوان در ماهای کزشته بسیار سختر شده است. آنها را به سرات به انوان بزرگ سال میاندیشند و از سیستم اداری کمک میشه، کمکهای ویجه برایه نوجوانان بیرون میرانند. ما خستار بهبودی بیشتربرای تمام پناهجویان میباشیم. همیاری با پناهجویان در میانه شهروندان برم بسیار گسترده است. این یک امید بزرگی است. ولی کافی نیست. به همین جهد ما

ـ خاستار بر کنار کردن چادرهای بزرگ هستیم
ـ ما خاستار خانه های اجتمای برای همه
ـ کودکستان، مدرسه برای همه
ـ استخدام بیشتر معلم وا مددکار اجتماهی
ـ پایان دادن به بزرگ سال نمودنه نوجوان پناهجو
ـ همایت از همه انسانها که در فشار هستند
ـ پایان دادان به مهدود کردن هوقوق کردن پناهندگی
ـ ریشهی فرار را نابود کنید و در ها را برای پناهجویان باز کنید

Language: 
Local group: