You are here

جلوگیری از بازگرداندن به منطقه جنگی / جلوگیریاز بازگرداندن به افغانستان (تظاهرات)

26.11. ما دوباره در شهر دوسلدورف به خیابانخواهیم امد و " ما انسان هستیم و ما حق زندگی کردن داریم".

اروپا در نظر دارد تا 80هزار پناهنجو ازافغانستان را به منطقه جنگی بازگرداند و تنها 40 هزار نفر از آلمان هستند.

ما و تمام کسانیکه در جنگ گشته داده اند و داغدیده اند می دانند ، که افغانستان یک کشور امن نیست . جنگ در منطقه ادامه دارد وهیچ ساختار امنیتی در منظقه وجود ندارد تا یک غیر نظامی بتواند در انجا زندگی کند .طالبان و منبع نظامی حاکم در منطقه هیچ امنیتی را به ما ارائه نمی کنند.

لطفا ما را در این تظاهرات همراهی کنید و با مابه خیابانها بیایید!

لطفا به ما اطلاع بدهید اگر شما می خواهید با ماهمراه باشید

Language: 
Local group: